TS. Dương Thị Bích Ngọc 

Trợ lý chương trình tiên tiến

Email: ngocdtb@vnuf.edu.vn

SĐT: 0974.404.487

ThS. Đặng Đình Chất 

Trợ lý khoa 

Email: chatdd@vnuf.edu.vn

SĐT: 0347.001.988