DANH SÁCH HỌC BỔNG TRAO ĐỔI

(Sinh viên CTTT các khoá đã đạt được)

... và còn rất nhiều sinh viên khác (chúng tôi đang tiếp tục cập nhật)

(Để biết về học bổng trao đổi mà các em đã đạt được trong quá trình học tập, xem thêm tại mục Cựu sinh viên